Adatvédelmi tájékoztató - szerződéses partnerek

Magyar Tudományos Akadémia  Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézethez /SZTAKI/  Szerződéses Partnerekkel összefüggésben kezelt személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (székhely: 1111 Budapest, Kende utca 13-17.; a továbbiakban: SZTAKI vagy Adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, szerződéses partnereit (a továbbiakban együttesen: Partner), hogy a fennálló szerződéses kapcsolatra tekintettel az alábbiak szerint kezeli az egyes személyes adataikat (a továbbiakban: Tájékoztató).

A jelen Tájékoztatóban nem részletezett rendelkezésekre és fogalmakra a SZTAKI oldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alábbi pontjai irányadók:

A fentiekre tekintettel az imént felsorolt rendelkezések nem kerülnek megismétlésre jelen Tájékoztatóban.

A szerződéskötés céljából történő kapcsolatfelvételt követően a SZTAKI a Partner rendelkezésére bocsátja a „TÁJÉKOZTATÓ Szerződéses Partnerek vonatkozásában személyes adatok kezeléséről” megnevezésű tájékoztatót, amelyben a SZTAKI részletesen tájékoztatja a Partnert a személyes adatok kezelésének körülményeiről, így a jelen Tájékoztatóban kizárólag a legfontosabb információk kerülnek feltüntetésre.

1. A kezelt adatok köre

1.1. A SZTAKI jogi személy Partner esetén a Partner kapcsolattartójának (a továbbiakban: Kapcsolattartó) alábbi személyes adatait kezeli:

a) név,
b) munkahelyi levelezési cím,
c) munkahelyi telefonszám,
d) munkahelyi e-mail cím,
e) munkahelyi faxszám.

1.2. A SZTAKI egyéni vállalkozó Partner esetén a Partner alábbi személyes adatait kezeli:

a) név,
b) cím,
c) bankszámlaszám,
d) telefonszám,
e) e-mail cím,
f) faxszám (ha van).

1.3. Amennyiben a Szerződés jellege nem indokolja, a SZTAKI a fentiekben felsoroltakon kívül más személyes adatot nem kezel. Amennyiben a szerződéskötéssel összefüggésben más személyes adatok kezelésére is sor kerül, ezen további adatok köréről a SZTAKI kifejezetten tájékoztatja a Partnert.

2. Az Adatkezelés módja

2.1. A SZTAKI az 1.1. és 1.2. pontokban felsorolt személyes adatokat feltünteti a Partnerrel kötendő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) fejlécén, illetve a „Kapcsolattartás” megnevezésű fejezetében.

2.2. A SZTAKI zárt szekrényben tárolja a Szerződéseket, és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az 1.1. pontban meghatározott adatkezelés jogalapja a SZTAKI jogos érdekeinek érvényesítése.

3.2. Az 1.2. pontban meghatározott adatkezelés jogalapja

  • A Szerződés teljes körű teljesítését megelőzően az 1.2. pontban felsorolt személyes adatok kezelésének jogalapját képezi, hogy azok olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben a Partner az egyik fél, illetve az adatkezelés a Szerződés megkötését megelőzően a Partner kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  • A Szerződés teljes körű teljesítését követően a SZTAKI az 1.2. pont a)-c) alpontokban felsorolt adatokat jogi kötelezettsége teljesítése érdekében kezeli, tekintettel arra, hogy ezen adatok a számlán feltüntetésre kerülnek, és a SZTAKI köteles a számlát a hatályos magyar jogszabályok szerint megőrizni. Amennyiben a számlát a SZTAKI állítja ki, úgy a 1.2. pont c) alpontban meghatározott adat a számlán nem kerül feltüntetésre, azonban a SZTAKI részére történő befizetések nyilvántartása érdekében köteles ezen adatot kezelni.
  • A Szerződés teljes körű teljesítését követően az 1.2. pont d)-f) alpontokban felsorolt személyes adatok kezelésének jogalapja a SZTAKI jogos érdekeinek érvényesítése.

4. Az adatkezelés célja

4.1. Az 1.1. pontban meghatározott adatkezelés célja a Partnerrel való kapcsolattartás a Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében, illetve – amennyiben szükséges – a Szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.

4.2. Az 1.2. pontban meghatározott adatkezelés célja a Partnerrel – a Kapcsolattartón keresztül – való kapcsolattartás a Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében, illetve – amennyiben szükséges – a Szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése, valamint a SZTAKI jogszabály által előírt számlamegőrzési kötelezettségének teljesítése.

5. Az egyéni vállalkozó Partnerek és a Kapcsolattartók jogai

Az egyéni vállalkozó Partnereket és a Kapcsolattartókat (a továbbiakban a jelen fejezet alkalmazásában: Érintettek) a jelen fejezetben felsorolt és részletezett jogok illetik meg az Adatkezelő által folytatott adatkezeléssel összefüggésben.

5.1. A tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos információkról az Adatkezelővel fennálló kapcsolatának megfelelő, de legalább jelen Tájékoztató szerinti részletességgel tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő köteles a tájékoztatást a tájékoztatás iránti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül megadni az Érintett részére.

5.2. A hozzáférési jog

A hozzáférési jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és adatkezeléssel összefüggő információkhoz (az érintett személyes adatok kategóriái és a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezeléssel összefüggő további adatok, információk) hozzáférést kapjon.

5.3. A helyesbítéshez való jog

A személyes adatok helyesbítésének joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, és arra, hogy az Adatkezelő az Érintett hiányos személyes adatait kiegészítse.

5.4. A törléshez való jog

A törléshez való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) az Érintett személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja személyes adatainak kezelésének jogalapját képező hozzájárulását, és az Adatkezelő által történő adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett a jelen Tájékoztató 5.7. pontja szerint tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

a) az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az Érintett fél; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.7. A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozáshoz való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő vagy más harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.8. Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

Az Érintett bármikor jogosult visszavonni személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben az adatkezelés jogalapját az Érintett hozzájárulása képezte. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6. Panasz benyújtásának joga

Amennyiben a Jelentkező az Adatkezeléssel összefüggésben panasszal kíván élni, azt megteheti az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának 2. pontjában található elérhetőségein.

A Jelentkező az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Jelentkező jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Jelentkező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7. Vegyes rendelkezések

A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésben az MTA SZTAKI honlapján közzétett Adatvédelmi Szabályzat és az MTA SZTAKI által a Partner részére átadott vagy megküldött „TÁJÉKOZTATÓ Szerződéses Partnerek vonatkozásában személyes adatok kezeléséről” megnevezésű tájékoztató rendelkezései irányadók.

A jelen Tájékoztató visszavonásig érvényes.